Wczytuję dane...
Regulamin

REGULAMIN

 

SPIS TREŚCI:

1.      POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.      USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

3.      WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

4.      SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

5.      KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

6.      REKLAMACJA PRODUKTU

7.      POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

8.      PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD  24 GRUDNIA 2014 ROKU)

9.      POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

10.      POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Sklep Internetowy www.happymani.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego teżpostanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

1.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.      Działalność gospodarcza Happyskin Iwona Poliwka wpisana do CEIDG prowadząca działalność pod adresem 02-175 Warszawa, ul.Pilchowicka 27 lok 3 NIP 6912076326, REGON 367911645,adres poczty elektronicznej: biuro@happyskin.pl oraz nr tel. 603 - 325 - 174 prowadzi sklep internetowy pod adresem, www.happymani.pl

1.2.      Regulamin skierowany jest do konsumentów, oraz przedsiębiorców korzystających ze sklepu internetowego.

1.3.      Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

1.4.      Definicje:

1.4.1.       Dzień roboczy – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych w danym roku kalendarzowym..

1.4.2.       Formularz rejestracji – formularz umożliwiający utworzenie konta.

1.4.3.       Formularz zamówienia –formularz umożliwiający złożenie zamówienia, dodanie produktów do koszyka  oraz określenie warunków Umowy kupna – sprzedaży: sposobu dostawy i płatności.

1.4.4.       Klient – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.4.5.       Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.4.6.       Konto – Usługa Elektroniczna, indywidualna nazwa lub login, hasło podane przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

1.4.7.       Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

1.4.8.       Produkt – rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą dostępna w sklepie internetowym

1.4.9.       Regulamin – regulamin Sklepu Internetowego.

1.4.10.     Sklep internetowy - sklep internetowy dostępny pod adresem: www.happymani.pl.

1.4.11.     Sprzedawca – Happyskin Iwona Poliwka  adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń:ul. Pilchowicka 27 lok 3, 02-175 Warszawa, NIP 6912076326, REGON 367911645, adres poczty elektronicznej: sklep@happymani.pl oraz numer telefonu: 603325174,

1.4.12.     Umowa sprzedaży – umowa zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.4.13.     Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.4.14.     Usługobiorca – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

1.4.15.     Ustawa o prawach konsumenta, ustawa – ustawa z dnia 25 grudnia 2014 r. o prawach konsumenta

1.4.16.      Zamówienie - składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

2.    USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.1.      W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

2.1.1.       Konto – aby korzystać z konta niezbędne jest: wypełnieniu Formularza Rejestracji oraz wybranie pola „Utwórz konto”. Formularz Rejestracji powinien zawierać dane Usługobiorcy: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

2.1.1.1.        Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta lub rezygnacji z Konta poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@happyskin.pl lub też pisemnie na adres: ul.Pilchowicka 27 lok 3, 02-175 Warszawa lub usunąć samodzielnie: Moje konto - Moje zgody - Moje dane osobowe/Usuń konto

2.1.2.       Formularz Zamówienia – aby skorzystać z formularza zamówienia należy dodać produkt do koszyka elektronicznego w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta: wypełnienie Formularza Zamówienia i kliknięcie na stronie Sklepu Internetowego pola „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

2.1.2.1.        Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia.

2.1.3.       Newsletter – otrzymywanie informacji Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta albo składania Zamówienia – z chwilą utworzenia Konta albo złożenia Zamówienia Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.

2.1.3.1.        Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@happyskin.pl lub też pisemnie na adres: ul. Pilchowicka 27 lok 3, 02-175 Warszawa

2.2.      Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Safari. W przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

2.3.      Usługobiorca zobowiązany jest: do korzystania z usług zgodnie z prawem oraz poszanowaniem dóbr osobistych i praw autorskich, do wprowadzania danych zgodnie z aktualnym stanem. Usługodawcę obowiązuje również zakaz dostarczania treści zakazanych.

2.4.      Tryb postępowania reklamacyjnego:

2.4.1.       Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 i 7 Regulaminu) Usługobiorca może składać na przykład:

pisemnie na adres: ul. Pilchowicka 27 lok 3, 02-175 Warszawa

2.4.2.       w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@@happyskin.pl;

2.4.3.       za pośrednictwem formularza kontaktowego – zakładka kontakt.

2.4.4.       W opisie reklamacji zaleca się podanie informacji: opisu nieprawidłowości, daty wystąpienia nieprawidłowości; okoliczności stwierdzenia nieprawidłowości, oczekiwania Usługobiorcy; danych kontaktowych składającego reklamację . Podanie w/w danych z wyłączeniem opisu nieprawidłowości nie wpływa na skuteczność reklamacji jedynie może ułatwić i przyśpieszyć rozpatrzenie reklamacji.

2.4.5.       Odpowiedz w sprawie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, jednak  nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

3.    WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1.      Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie internetowym happymani.pl

3.2.      Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana w PLN (złoty polski). Cena Produktu zawiera podatek VAT. O łącznej cenie Produktu będącego przedmiotem Zamówienia oraz kosztach dostawy Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. Jeśli wystąpią koszty inne niż w/w Klient zostanie poinformowany przed złożeniem zamówienia.

3.3.      Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień

3.3.1.       Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym www.rilastil.pl,

3.3.2.       Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

3.4.      Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

4.    SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

4.1.      Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

4.1.1.       Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

4.1.2.       Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

4.1.3.       Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

4.1.3.1.        Bank:  mbank s.a.

4.1.3.2.    Numer rachunku dla Klientów płacących w walucie PLN (złoty polski): 58 1140 2004 0000 3402 7701 9289

4.1.4.       Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Cashbill – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Formy płatności

4.1.4.1.        Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Dotpay. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi: Cashplanet

4.2.      Termin płatności:

4.2.1.       W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym, płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

4.2.2.       W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

5.    KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

 

5.1.      Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Warunki dostawy Produktu są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Wysyłka / dostawa towaru” oraz w trakcie składania Zamówienia oraz w momencie wyrażenia przez Klienta woli zawarcia Umowy kupna- Sprzedaży.

5.2.      Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

5.3.      Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

5.3.1.       Przesyłka kurierska InPOST (paczka 24h lub 48h).

5.3.2.       Przesyłka do Paczkomatu InPOST..

5.3.3.       Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. ul. Pilchowicka 27 lok 3, 02-175 Warszawa w dni Robocze, w godzinach od 9:00 do 13:00.

5.4.      Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

5.4.1.       W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

5.4.2.       W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

5.5.      Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7 Dni Roboczych. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:

5.5.1.       W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

5.5.2.       W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

6.     REKLAMACJA PRODUKTU - wzór druku reklamacyjnego

6.1.      Podstawa odpowiedzialności sprzedawcy względem klienta występuje jeśli Produkt sprzedany ma wadę fizyczną lub prawną są określone obowiązującymi przepisami prawa oraz w Kodeksie Cywilnym.

6.2.      Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi Produkt pozbawiony wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Reklamacja towaru”.

6.3.      Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

6.3.1.       w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@happyskin.pl;

6.3.2.       za pomocą zakładki reklamacja dostępnej na stronie internetowej

6.3.3.       W opisie reklamacji zaleca się podanie informacji: opisu nieprawidłowości, daty wystąpienia nieprawidłowości; okoliczności stwierdzenia nieprawidłowości, oczekiwania Usługobiorcy; danych kontaktowych składającego reklamację . Podanie w/w danych z wyłączeniem opisu nieprawidłowości nie wpływa na skuteczność reklamacji jedynie może ułatwić i przyśpieszyć rozpatrzenie reklamacji.

6.3.4.       Odpowiedz w sprawie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, jednak  nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak odpowiedzi w tym terminie jest jednoznaczne z uznaniem reklamacji. 

 

6.4.      W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres ul. Pilchowicka 27 lok 3, 02-175 Warszawa . Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

6.5.      Prośba o dostarczenie Produktu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta

7.    POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

7.1.      Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

7.2.      Kupujący będący konsumentem posiada następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

7.2.1.       Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

7.2.2.       Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

7.2.3.       Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

8.    PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8.1.      Konsument, który zawarł umowę na odległość, może odstąpić od niej w terminie 14 dni kalendarzowych bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

8.1.1.       w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@happyskin.pl

8.1.2.       pisemnie na adres: ul. Pilchowicka  27 lok 3, 02-175 Warszawa

8.2.      Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Odstąpienie od umowy”. Konsument może jednak nie ma obowiązku korzystania z formularza.

Formularz stanowi jedynie pomoc/ułatwienie dla konsumenta.

8.3.      Za początek terminu odstąpienia od umowy przyjmuje się:

8.3.1.       od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy kiedy produkty dostarczane są partiami otrzymanie ostatniego dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

8.4.      W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

8.5.      Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.6.      Konsument jest zobowiązany nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: Happymani.pl ul. Pilchowicka 27 lok 3, 02-175 Warszawa

8.7.      Konsument jest odpowiedzialny za pomniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego poaza koniecznym do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8.8.      Koszty mogące wystąpić w związku z odstąpieniem od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

8.8.1.       Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8.8.2.       W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

9.    POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

9.1.      Dotyczą tylko i wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.

9.2.      Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

9.3.      Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

9.4.      W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

9.5.      Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

9.6.      W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

9.7.      Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.

9.8.      Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1.    Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

10.2.    Zmiana Regulaminu:

10.2.1.     Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w przypadku: zmiany przepisów prawa; zmiany formy płatności i dostawy.

10.2.2.     W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

10.2.3.     W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

10.3.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.